ALGEMENE VOORWAARDEN van Wisselendinkomen.nl, gevestigd te Amsterdam

Versie geldig vanaf 08-okt-2011

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie en diensten van Wisselendinkomen.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Wisselendinkomen.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Wisselendinkomen.nl erkend.

1.3 Wisselendinkomen.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Gegevensbeheer

2.1 Wisselendinkomen.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw anonieme inkomensgegevens.

3. Overmacht

3.1 Wisselendinkomen.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

3.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Wisselendinkomen.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3.3 Wisselendinkomen.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Wisselendinkomen.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

3.4 Indien Wisselendinkomen.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Wisselendinkomen.nl is niet aansprakelijk voor foutieve invoer van gebruikers.

4.2 Wisselendinkomen.nl is niet aansprakelijk voor de uitkomsten van de met zorgvuldigheid samengestelde rekenmodules op de website Wisselendinkomen.nl.